pdfDagordning för nedladdning

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

5. Styrelsens årsredovisning för 2017

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2017

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

9. Informationer
– Tävlingsprogram 2018 och Prisutdelning KM 2017
– Restaurang
– Banstatus

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas

Fika kommer erbjudas under kvällen.
/Styrelsen