Innan mötet bjuder klubben på kaffe med dopp!

Klubbens vårmöte kl. 18.30

Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
5. Styrelsens årsredovisning för 2018
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2018
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Informationer
– Tävlingsprogram 2019 och Prisutdelning KM 2018
– Restaurang
– Banstatus
10. Övriga frågor
11. Avtackning
12. Mötet avslutas

/Styrelsen