Medlemsinfo

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE MED GRÄNNA GOLFKLUBB
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 18.30 i klubbhuset. Handlingar finns att tillgå på årsmötet och även på kansliet fr.o.m. 2021-11-23. 
Efter förhandlingarna bjuder Gränna GK på kaffe med dopp.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av avgifter mm för 2022:
  - årsavgifter och medlemsformer
  - verksamhetsplan styrelse och kommittéer
  - prognos 2021
  - budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår
 8. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  b) två ledamöter i styrelsen, för en tid av två år.
  c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses som ordförande
  f) fastställande av kommittéer för 2022.
  g) ombud till GDF-möte.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor (information och diskussion).
- tävlingsprogrammet 2022
- restaurangen 2022
11. Mötet avslutas.