Nyheter

Höstmötet 2019

Plats Klubbhuset
Närvarande 34 personer

1 Mötet öppnas Lars Westin förklarade mötet öppnat.
2 Mötesordf Till mötesordförande valdes Lars Westin
3 Mötessekr Till sekreterare valdes P-O Olsson.
4 Justering Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Lago.
5 Dagordning Förslaget till dagordning fastställdes.
6 Information resor Lennart Håkansson informerade om nästa års resor, en vårresa och en hemlig höstresa. Det finns idéer om att förändra upplägget till att ha en hemlig endagsresa på våren och en flerdagarsresa på hösten, då möjligheterna att hitta fler resmål är större. En handuppräckning visade att merparten gillade det.
7 Nya hcp-regler De nya hcp-reglerna kommer att införas under våren och vi förväntar oss att klubben informerar om det.
8 Styrelsens förslag inför 2020 Statusen på vår tävling ”Ryder Cup – Gränna vs övriga världen” bör höjas med sikte på att ha två återkommande lag med lagtröja och kvalificering via föregående tävlingar, och ett vandringspris. Mötet godkände att styrelsen arbetar vidare enligt dessa linjer.
• Styrelsen har föreslagit att klubben ska stå för kostnaden för finalspelet i Gamla Grabbar (6 spelare). I avvaktan på beslut bestämdes att seniorkommittén står för kostnaden.
• Trots beslut kom aldrig golfträning för seniorer med Philip Cooper igång den gångna säsongen. Nästa säsong gör vi ett nytt försök.
• Seniorernas egna ecclectic har haft bara fem deltagare. I stället uppmanar vi seniorerna att delta i klubbens stora ecclectic som finns på tavlan i restaurangen. En särskild klass för spelare över 70 finns.
• Även torsdagsgolfen har en särskild 70-klass med spel från röd och blå tee då tävlingen går från gul resp. vit tee.
9 Ekonomi Lars Sundberg informerade om seniorkommitténs ekonomi 2019.
Ingående saldo (okt 2017): 9.814 kr
Intäkter 2019: 42.024 kr
Utgifter 2019: 34.925 kr
Utgående saldo 2019: 7.099 kr

10 Revisionsrapport Lars-Åke Forssmed läste upp revisionsrapporten som godkändes och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
11 Ansvarsfrihet för styrelse Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
12 Verksamhetsplan Lars Westin presenterade förslaget till verksamhetsplan för seniorerna 2020.
13 Seniorpokalen Göran Lago redogjorde för Seniorpokalen 2019.
Styrelsen föreslår att Seniorpokalen består av totalt 10 deltävlingar, varav 6 räknas, vilket mötet godkände. Eftersom vi har möjlighet till kanonstart bara varannan vecka, kommer 5 tävlingar att ha kanonstart och 5 löpande.
14 Betalning tisdagsgolfen För att underlätta för tävlingsansvariga bör swish-betalning göras dagen före tävling.
Tanken på att göra en enda betalning för alla tävlingar i stället för varje gång avvisades av mötet.
15

H70 H80

Per-Göran Nyqvist meddelade att vi kommer att ha två H70-lag (6 spelare i varje lag) nästa år. Ansvariga är Per-Göran Nyqvist resp. Hans Granbom.
Ingvar Sievert informerade om H80, där läget är oklart, bara en tillkommande spelare som fyller 80 nästa år.

16

Utbyten med andra klubbar

 

 

Hösttouren Golfköping

Lennart Håkansson informerade om läget i utbytet med andra klubbar:
• Hook en gång/år, vartannat år i Gränna, vartannat i Hok. Ansvarige Valdemar Johansson ser inga förändringar.
• Tranås-utbytet upplevs som osäkert och kan tänkas utgå.
• Mjölby två gånger per år, hemma och borta. Klubbarna har ifrågasatt ekonomin i att man i princip spelar gratis och hindrar greenfeeinkomster för klubben på tävlingsdagen, men f.n. är läget oförändrat.
Deltagandet i Hösttouren sjunker för varje år. Tävlingen hanteras av Golfköping och läget är oviss. Golfköping är desto större, med flest deltagare från Sand och Gränna. När Golfköping spelas i Gränna 2020 kommer tisdagsgolfen att ersättas av Golfköping.
17  Gamla Grabbar Grännaspelarnas deltagande i Gamla Grabbar är lågt och vi bör kunna bli fler. Lars Westins bedömning är att det förslag till rotation mellan de olika spelgrupperna som vi har lämnat till GG:s styrgrupp sannolikt inte kommer att genomföras. Enda sättet att förändra grupptillhörigheten är att prata direkt med andra klubbar.
18  Val Valberedningen (Ingvar Sivert och Lars-Eric Wiik) presenterade sina förslag till val.
Lars Westin valdes till ordförande i ett år (omval).
P-O Olsson valdes till ledamot på två år (omval).
P-G Nyqvist valdes till ledamot i två år (nyval).
Micael Berntson och Lars Sundberg kvarstår i ett år.
Mats Johansson valdes till i ett år (omval).
Åke Norberg valdes till suppleant i ett år (nyval).
Lars-Åke Forssmed (omval) och Göran Lago (nyval) valdes till revisorer på ett år.
Ingvar Sivert (omval)och Lars-Eric Wiik (omval) valdes till valberedning.
19

 Uppdrag

 

 

Tävlingskommitté:
Lennart Håkansson (omval)
Ingvar Sivert (nyval)
Bosse Svensson (nyval)
Lars Westin (nyval)

GRIS
Lars Westin, kontaktperson (omval
Ingvar Sivert, lagledare ranch (omval)
P-O Olsson, lagledare bunkrar (omval)

Stig-Ola Lövgren, bowling
Lars-Åke Forssmed, bangolf

20  Blommor och tack Följande personer uppvaktades med blomstercheck som tack för förtjänstfulla insatser i senior-kommittén:
Britt-Mari Allard
Kennert Allard
Valdemar Johansson
Göran Lago.
 21  Mötet avslutas  Ordf Lars Westin förklarade mötet avslutat.

 /Per-Olov Olsson Justeras: Göran Lago

Finalavslutning Seniorpokalen 17/9 2019

Referat avslutning Seniorgolfen vid Gränna GK 2019.

Programmet började med finalspel med kanonstart kl.09:00. Inför finalen gällde att Valdemar ledde på 383 poäng, Micael följde på 382 därefter följde Göran K på 373 sedan följde Lars W och Daag på 368.

Läs mer: ...

Matchspel mot Mjölby resultat

Sedan ett antal år tillbaka så har Grännas seniorer spelat matchspel mot Mjölby. Vi möts två gånger per år och spelar på båda klubbarna. Tävlingen startade som ett ”tack” från klubben till våra seniorer för allt ideellt arbete som våra seniorer utför. Avgiften för att delta är 150 kr, vilken oavkortad går till våra restauranger. Våra klubbar ”bjuder” på greenfeen.
Årets andra deltävling spelades på Mjölby GK den 9 september. Resultatet från vårens deltävling i Gränna var 12 vunna-, 3 oavgjorda- och 9 förlorade matcher. Efter matchen i Mjölby var det totala resultatet: Gränna 16 vunna-, 4 oavgjorda- och 28 förlorade matcher. Jag undrar om vi någon gång ska kunna ta hem pokalen!

Britt