Höstmöte

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE MED GRÄNNA GOLFKLUBB
Måndagen den 20 november 2023 kl. 18.30 i klubbhuset.
Efter förhandlingarna bjuder Gränna GK på kaffe med dopp.
Möteshandlingar finns tillgängliga här: 2023 Höstmöte.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

5. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter och övriga avgifter för 2024.

8. Fastställande av:
– verksamhetsplan styrelse och kommittéer
– prognos 2023
– budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, varav en skall utses som ordförande.
e) fastställande av kommittéer för 2024.

12. Övriga frågor (information och diskussion).
– tävlingsprogrammet 2024.
– restaurangen 2024.

– vision/utveckling Gränna GK.

13. Mötet avslutas.

Comments are closed.