Medlemsinfo

Välkommen till vårmöte onsdag 20 mars kl. 18.30 i klubbhuset.

Innan mötet bjuder klubben på kaffe med dopp!

Klubbens vårmöte kl. 18.30

Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
5. Styrelsens årsredovisning för 2018
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2018
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Informationer
– Tävlingsprogram 2019 och Prisutdelning KM 2018
– Restaurang
– Banstatus
10. Övriga frågor
11. Avtackning
12. Mötet avslutas

/Styrelsen

Beställ Golfhäftet 2019

En härlig nyhet någon månad före säsongsstart är att du nu kan köpa Golfhäftet via hemsidan. Detta gör det mycket smidigare för dig som golfare och du kan därefter hämta ut ditt häfte i receptionen på klubben när det passar. Smidigare än så blir det inte!